Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

lulka
5866 0d6c
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 16 2017

lulka
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viabanshe banshe
lulka
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

May 15 2017

lulka
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
lulka
8109 4d9d
Reposted fromcalifornia-love california-love
lulka
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
lulka
8260 1d08
Reposted fromcalifornia-love california-love
lulka
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 14 2017

lulka
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
lulka
9784 50f1
Reposted fromspring-flow spring-flow viawiks wiks
lulka
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabanshe banshe
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viabanshe banshe
lulka
5382 1952 500
Reposted fromlittlefool littlefool viabanshe banshe
lulka
lulka
Reposted fromsilence89 silence89 viabanshe banshe
lulka
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
lulka
6125 5374
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

May 06 2017

lulka
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
lulka
3304 89d2
9263 779e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl