Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

lulka
2710 24fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia

July 10 2015

lulka
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lulka
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty

July 09 2015

lulka
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
lulka
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty
lulka
lulka
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viapanasiowa panasiowa
lulka
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viapanasiowa panasiowa

July 08 2015

lulka
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakonwalia konwalia
lulka
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
lulka
0006 d341 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
lulka
7065 a1d7
Reposted fromchocoway chocoway viatake-care take-care
lulka
4348 27dc
Reposted frommisterpeter misterpeter viasteffs steffs
9655 5840
Reposted fromerial erial viasteffs steffs

July 07 2015

lulka
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintimates intimates
lulka
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viairmelin irmelin
lulka
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viairmelin irmelin
lulka
1554 6ea8
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl