Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

lulka
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viamefir mefir
lulka
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
0183 4ccb 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
0451 4ecb 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
lulka
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
lulka
1946 bd30
Reposted fromkobiety kobiety viairmelin irmelin

November 11 2017

lulka
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
lulka
0167 d33f 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
lulka
Reposted fromworst-case worst-case viamosiu mosiu

October 21 2017

lulka
4831 55a9 500
Reposted fromelegy elegy viairmelin irmelin
lulka
lulka
6423 d2e4
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality viabanshe banshe
lulka
Reposted fromcomiczynka comiczynka viabanshe banshe
lulka
1611 b26f

October 17 2017

lulka
lulka
Reposted fromdogs dogs viabanshe banshe
lulka
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
lulka
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
lulka
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viate-quiero te-quiero

September 15 2017

lulka
Reposted fromzatora zatora viatacolatawysoko tacolatawysoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl