Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

lulka
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

June 20 2017

lulka
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viawiks wiks
lulka
6472 f11f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
lulka
1533 0848
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viatacolatawysoko tacolatawysoko
lulka
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.

June 19 2017

lulka
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiks wiks
lulka
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks

June 18 2017

lulka
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viabanshe banshe
lulka
4084 b18c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 17 2017

lulka
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
lulka
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viatacolatawysoko tacolatawysoko

June 15 2017

lulka
lulka

Reposted fromoopsiak oopsiak viacappaque cappaque
lulka
lulka
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viakochajmnie kochajmnie

June 10 2017

lulka
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
lulka
0626 b752 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart viawiks wiks

June 04 2017

lulka
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viawelovekate welovekate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl